Täiskasvanud

Kognitiivse funktsiooni uuring
Kognitiivse seisundi hindamine aitab välja selgitada kliendi tugevad ja nõrgad küljed eri oskuste ja võimete kaupa ning seeläbi planeerida ravisekkumist.

Peamisteks kognitiivsete funktsioonide hindamise põhjusteks on kliendi enda või tema lähedase kaebused, diferentsiaaldiagnostika, muutuste dünaamika hindamine, õppimis- ja töövõime hindamine.

Isiksuse uuring
Isiksuse uuringu eesmärgiks on hinnata isiksuse ja emotsionaalse seisundi iseärasusi.

Lapsed

Lapse kognitiivse hindamise eesmärk on saada ülevaade lapse sellistest psüühilistest protsessidest nagu taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine ja tegevuse planeerimine, mis on omakorda aluseks akadeemilisele edukusele.

Uuringust võiks abi olla juhul, kui laps ei soovi õppida, õppimine valmistab raskusi või võtab see väga kaua aega, kui laps saab kehvasid hindeid ning on soov last aidata teisi õpetamis- ja õppimisvõtteid proovides. Oleme näinud, kuidas teinekord võib individuaalsest erinevusest (nt töömälu vms) tingituna motivatsioon tugevalt kõikuda, samas kui sellele tähelepanu pöörates paraneb nii lapse toimetulek, motivatsioon kui ka üldine rahulolu kooli ja õppimisega.

Uuringu läbiviimisel soovime teha koostööd ka lapse õpetajaga, kes saab etteantud vormi järgi anda tagasisidet lapse õpikäitumisest koolis ja ainetundides.